''Pensioen is moeilijk, duur, voor later en bovenal saai. En toch weet iedereen er alles van!''
U
heeft dit waarschijnlijk wel vaker gehoord. Enerzijds proberen veel mensen het onderwerp "pensioen"  te vermijden, anderzijds heeft iedereen er wel een mening over als ze er toch over moeten praten, bijvoorbeeld op een feestje of aan de bar. En met de recente kredietcrisis denkt iedereen te weten wie de schuldigen zijn aan o.a. de minder florissante financiële positie van veel pensioenfondsen.
Pensioen moeilijk?
Dat valt wel mee, het wordt soms moeilijker gebracht dan nodig is. Daarom is communicatie over pensioen zo ontzettend belangrijk. Begrippen als ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen kent bijna iedereen wel, maar hoe wordt de hoogte van de pensioenen nu eigenlijk berekend? En kritisch als we zijn willen we tegenwoordig ook weten of de bedragen op het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) wel kloppen.
Pensioen duur?
Ze zeggen wel eens "voor niets gaat alleen de zon op"; alles heeft dus zijn prijs. Zijn de wensen met betrekking tot de pensioenuitkomst hoog, dan moet er inderdaad flink voor in de buidel worden getast. Maar ook voor een klein pensioen moet natuurlijk betaald worden.

De waarde van pensioen is afhankelijk van een rentecomponent en overlevingskansen.

Rentecomponent: Vergelijk dit met een spaarbank; hoe hoger de rente is die u krijgt op uw spaartegoed, hoe minder u hoeft in te leggen om over enkele jaren € 1.000 te kunnen opnemen. Maar andersom geldt ook dat u bij een lage rentevergoeding meer geld op uw spaarrekening moet storten om t.z.t. die € 1.000 te kunnen opnemen.
Overlevingskansen: We worden gemiddeld steeds ouder dus de kans dat we de pensioengerechtigde leeftijd halen neemt toe en we komen op hogere leeftijd te overlijden. Voor een maandelijks ouderdomspensioen zullen wij dus een groter bedrag moeten sparen dan vorige generaties. Daar staat wel tegenover dat de kans op overlijden kleiner wordt; maar eenmaal ingegaan zal het nabestaandenpensioen gemiddeld wel langer worden uitgekeerd!
Pensioen voor later?
Ouderdomspensioen is voor later, maar voor de een is later dichterbij dan voor de ander.

Echter, van een uitkering van nabestaandenpensioen kan in het meest ongunstige geval morgen al sprake zijn. Hoe hard het ook klinkt, er is een hele kleine kans dat u er morgen niet meer bent. U wilt natuurlijk wel dat uw partner en kinderen in dat geval dan verzorgd achterblijven, dus voldoende inkomen hebben. En als werkgever wilt u geen "huilende weduwe" aan de deur krijgen!
Maar ook bij arbeidsongeschiktheid wilt u dat de pensioenopbouw door gaat zodat u geen pensioentekort op loopt. En als de uitkering uit de WIA niet voldoende is, dan is het prettig indien er ook een WIA-excedent of WIA-hiaat wordt uitgekeerd.

Kortom, pensioen is niet alleen voor later; u of uw nabestaanden kunnen het morgen al nodig hebben!
Pensioen saai?
Ook dit is erg persoonlijk; voor mij in ieder geval niet! Ik ben al sinds 1980 werkzaam in de "spannende wereld die pensioen heet" en eerlijk gezegd, door de regelmatig veranderende wet- en regelgeving, blijft het boeiend. Hoewel, er wordt wel eens gezegd dat een actuaris eerst een accountant was die het werk te spannend vond! Ach, het is maar net hoe je tegen het actuariële pensioenvak aan kijkt. Kijk op Actuarial Jokes voor nog meer (voor)oordelen over actuarissen.
B
ij veel adviesbureaus worden de klanten ondergebracht in een specifiek hokje (werkgevers, pensioenfondsen, uitvoerders, werknemers- en deelnemersvertegenwoordigers, etc.) alwaar zij een vast omschreven pakket van werkzaamheden kunnen afnemen. ZPA werkt anders; ZPA levert diverse diensten en in principe kan elke klant een of meerdere diensten afnemen. En voor aanverwante diensten die niet door ZPA worden uitgevoerd, gewoonweg omdat er op dat gebied andere specialisten zijn (zoals bijvoorbeeld pensioenjuristen, fiscalisten, beleggingsspecialisten, contractbeoordeling van pensioenverzekeraars) kan ZPA putten uit haar zorgvuldig opgebouwde netwerk van specialisten.
De mogelijke werkzaamheden die ZPA voor u kan verrichten zijn o.a.:
Ontwikkeling pensioenbeleid onderneming
Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van zowel de werkgever als de werknemers, dus inclusief het premiebeleid, het toeslagenbeleid en het beleggingsbeleid. Hoewel het lijkt op een poldermodel, toont jarenlange ervaring aan dat bij intensieve betrokkenheid van beide partijen (dus zowel de vertegenwoordigers van de werkgever (financieel en HR) als de ondernemingsraad etc.) vanaf het begin van het proces, de kans op slagen van het proces aanzienlijk wordt vergroot.
Begeleiding bij fusies en overnames
Vanzelfsprekend staan de belangen van de opdrachtgever en de mensen die hij vertegenwoordigt voorop. Maar er zal ook oog moeten zijn voor de belangen van de andere partijen. Immers na de fusie of overname moeten alle partijen voortaan door dezelfde deur naar binnen.
Certificering pensioenfondsen
Ik ben ingeschreven in het register van certificerende actuarissen. De certificering van het jaarwerk van pensioenfondsen wordt alleen gedaan indien ZPA op geen enkele andere wijze betrokken is bij de advisering of begeleiding van het pensioenfonds of een van de belanghebbende partijen (aangesloten werkgevers, verantwoordingsorgaan, vereniging van gepensioneerden, visitatiecommissie, etc.). Dit sluit ook aan bij de intentie van artikel 148 van de Pensioenwet. Indien gewenst kan de certificering ook worden verricht via een actuarieel adviesbureau, waarbij ZPA echter wel eindverantwoordelijk blijft voor de inhoud van de actuariële verklaring.
Communicatie pensioenbeleid
Objectieve en begrijpelijke communicatie over pensioenen aan de deelnemers en hun partners (waarom zijn die nooit aanwezig bij een pensioenpresentatie terwijl zij in het slechtste geval morgen al kunnen worden geconfronteerd met de pensioenregeling?) is een van de hoekstenen van de Pensioenwet. Door de jarenlange ervaring in pensioentrainingen en presentaties (ook op internationale congressen) ZPA kan de communicatie prima verzorgen.
Pensioenberekeningen bij echtscheiding
De Pensioenwet kent al decennia lang aan de ex-partner het recht toe op een aanspraak op bijzonder partnerpensioen na echtscheiding. Sinds de op 1 mei 1995 in werking getreden Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, kan de ex-partner ook aanspraak maken op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen. Tot mei 1995 werd veelal 'afgerekend' volgen het 'Boon/Van Loon-arrest. In een korte en bondige notitie wordt voor beide betrokken partijen inzichtelijk gemaakt welke keuzes gemaakt kunnen worden en wat de financiële consequenties hiervan kunnen zijn, zowel op de korte als de lange termijn. Ook hierbij geldt een objectieve insteek in de situatie!
Visitatiecommissie pensioenfondsen
Op 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Hierin zijn nieuwe bestuursmodellen beschreven alsmede de inrichting van het intern toezicht bij pensioenfondsen. Waar voor bedrijfstakpensioenfondsen de verplichting geldt van een Raad van Toezicht, kunnen ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen voor het intern toezicht ook nog opteren voor een visitatiecommissie die jaarlijks haar visitatie uitvoert. Tezamen met een pensioenjurist en een vermogensbeheerspecialist, vorm ik sinds ca. 2010 regelmatig een visitatiecommissie. Daarbij maken wij gebruik van onze ruime praktijkervaring op het gehele pensioengebied.
Pensioengerelateerde opleidingen
Sinds enkele jaren worden alle pensioengerelateerde opleidingen verzorgd vanuit Syntaxyz Opleidingen B.V. Doelgroepen zijn pensioenfondsbestuurders, verantwoordingsorganen, ondernemingsraden, pensioenjuristen (die meer willen weten over de actuariële kant van pensioenen), echtscheidingsadvocaten, etc.
Z
ijlmans Pensioenadvies & Actuariaat B.V., of kortweg ZPA, is door mij, Léon Zijlmans (1959) opgericht in 2005. Ik ben echter al sinds 1980 werkzaam in de pensioenwereld. Na 15 jaar gewerkt te hebben bij AEGON (en voorganger AGO) heb ik vervolgens bij enkele grote internationale pensioenadviesbureaus gewerkt, waaronder Mercer en BuckHeissmann. Van januari 2006 tot juni 2009 was ik als partner verbonden aan Montae Advies in Rijswijk alwaar ik het pensioenactuariaat heb opgericht.
ZPA is een volledig onafhankelijk actuarieel pensioenadviesbureau; ZPA heeft geen enkele binding met een financiële instelling, noch verzekeraars of andere pensioenuitvoerders, noch pensioenfondsen, noch banken etc. ZPA wordt voor de werkzaamheden betaald op uurbasis door de opdrachtgever.

ZPA werkt voor diverse soorten opdrachtgevers (zie "Diensten") en allemaal hebben ze één ding gemeen: ze willen op een goede en professionele manier geholpen worden met het pensioendossier.

De pensioenadvies werkzaamheden worden met name geleverd vanuit de actuariële invalshoek, niet verwonderlijk natuurlijk als je een actuaris inhuurt. Maar bij de terugkoppeling wordt steeds rekening gehouden met de actuariële kennis van de opdrachtgever; actuariële termen worden zoveel mogelijk vermeden dan wel nader toegelicht.

Naast mijn advies- en certificeringswerkzaamheden ben ik al vele jaren docent bij het Actuarieel Instituut (tevens lid van de vakgroep Pensioenen & sociale verzekeringen) en de Stichting Pensioenopleidingen. Ook ben ik als lid verbonden aan de Kring van Pensioenspecialisten.

Alle werkzaamheden van ZPA worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden ( PDF).

ZPA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28.10.68.27.
U kunt ZPA bereiken via diverse communicatiekanalen:

Telefoon: +31 6 543 87 187

Email: zpabv.com@gmail.com

LinkedIn: leonzijlmans

Post: Postbus 19, 2350 AA Leiderdorp
 
 
© 2015 Léon Zijlmans